Általános Szállítási Feltételek
A FLUID-TECH Hidraulika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. – továbbiakban:
FLUID-TECH Hidraulika Kft.
Általános Szállítási Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)
1. Az ÁSZF alkalmazása
1.1. Az FLUID-TECH Hidraulika Kft. szállításai és szolgáltatásai – ha a FLUID-TECH Hidraulika Kft és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.
1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és az FLUID-TECH Hidraulika Kft közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a FLUID-TECH Hidraulika Kft és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a FLUID-TECH Hidraulika Kft szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1 Az FLUID-TECH Hidraulika Kft. a termék ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a FLUID-TECH Hidraulika Kft beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.2 Vevő a megvásárolni kívánt terméket írásban – fax vagy ajánlott levél útján, elektronikus módon – Interneten keresztül vagy e-mail útján -, továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg. A FLUID-TECH Hidraulika Kft bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Vevő a megrendelésben meg kell jelölje a megvásárolni kívánt termék típusát, színét, méretét, darabszámát. Kétség esetén a FLUID-TECH Hidraulika Kft a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Vevőt.

2.3 A szerződés az FLUID-TECH Hidraulika Kft és a Vevő között a Vevő által tett megrendelés írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására írásban három munkanapon belül nem kerül sor, úgy a szerződés a megrendelés napjától számított negyedik munkanapon jön létre azzal, hogy a FLUID-TECH Hidraulika Kft megrendelt termék fajtájától illetőleg típusától függően a megrendeléstől eltérő határidőben adhatja át a terméket szerződésszerűen Vevőnek.
Amennyiben a FLUID-TECH Hidraulika Kft. a szóban vagy elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés a Vevő ezen nyilatkozatának FLUID-TECH Hidraulika Kft általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal.
A FLUID-TECH Hidraulika Kft egyes megrendeléseket, a megrendelt termék fajtájára, színére, méretére illetőleg más egyedi tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén a FLUID-TECH Hidraulika Kft a megrendelést írásban visszaigazolja illetőleg a megrendeléshez képest a szállítás feltételeit ugyancsak írásban közli Vevővel. A Vevővel a megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy megrendelését egyedi megrendelésként tartja nyilván.
A Megrendelő által megrendelt termékek helyi szabályozással, szabványokkal, előírásokkal kapcsolatos esetleges nem megfelelősége tárgyában a FLUID-TECH Hidraulika Kft minden felelősséget kizár.
2.4 A FLUID-TECH Hidraulika Kft jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.
2.5 Amennyiben Vevő a létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy köteles a FLUID-TECH Hidraulika Kft -nek megtéríteni az elállásból eredő kárát, így különösen a már megrendelt termék értékének 50 %-t, egyedi megrendelés esetén a megrendelt termék értékének 100%-t, valamint a FLUID-TECH Hidraulika Kft. megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.

3. Teljesítési határidő
3.1 A FLUID-TECH Hidraulika Kft az elő- és részszállítás (teljesítés) jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás (részteljesítés) esetén a szállítás (teljesítés) arányában köteles a Vevő az árat megfizetni.
3.2 A FLUID-TECH Hidraulika Kft által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a FLUID-TECH Hidraulika Kft. beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a FLUID-TECH Hidraulika Kft felelősséget nem vállal. Ha a FLUID-TECH Hidraulika Kft a szállítással a közölt szállítási időponthoz képest több mint 2 hetes késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások
4.1 A FLUID-TECH Hidraulika Kft a termék Vevő rendelkezésre állásáról szóban vagy írásban értesíti a Vevőt.
4.2 Vevő a rendelkezésre álló terméket köteles az értesítés vételétől számított három munkanapon belül átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért felelősséggel tartozik.
4.3 Az átadás-átvételre Vevő választása szerint vagy a FLUID-TECH Hidraulika Kft. mindenkori székhelyén, telephelyén, hivatalos raktáraiban, vagy a Vevő által megjelölt helyen kerül. A FLUID-TECH Hidraulika Kft a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a FLUID-TECH Hidraulika Kft. gondoskodik, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségeket Vevő a Felek megállapodása szerint köteles kiegyenlíteni.
4.4 Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi, illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a fuvarlevélen, illetőleg a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a FLUID-TECH Hidraulika Kft. -vel közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a fuvarlevélen, illetőleg a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak. Ha a Vevő az árut anélkül vette át, hogy annak állapotát a fuvarozóval együtt megvizsgálta volna, vagy a hiány, illetve a sérülés általános természetének megjelölésével fenntartását a fuvarozóval közölte volna, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az árut a fuvarlevélben, illetőleg a számlán leírt állapotban vette át.
A fenntartást külsőleg felismerhető hiány vagy sérülés esetében legkésőbb az átvétel időpontjában, külsőleg fel nem ismerhető hiány vagy sérülés esetében pedig a kiszolgáltatás időpontjától számított hét napon belül - vasár- és ünnepnapokat nem számítva - kell a fuvarozóval közölni. Külsőleg fel nem ismerhető hiány vagy sérülés esetében az említett fenntartást írásban, a CMR-nek megfelelő jegyzőkönyvi formában kell közölni.
Ha a címzett és a fuvarozó együttesen vizsgálta meg az áru állapotát, a vizsgálat eredményével szemben bizonyításnak csak akkor van helye, ha a hiány vagy sérülés külsőleg nem ismerhető fel és ha a címzett a megvizsgálás napjától számított hét napon belül - vasár- és ünnepnapokat nem számítva – fenntartását írásban , a CMR-nek megfelelő jegyzőkönyvvel közölte a fuvarozóval.
4.5 Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén a FLUID-TECH Hidraulika Kft az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása vagy bármely más módon való felhasználása esetén a FLUID-TECH Hidraulika Kft kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.
4.6 A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.
4.7 A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében a FLUID-TECH Hidraulika Kft.-ről, vagy a teljesítésben az FLUID-TECH Hidraulika Kft oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre, ezt követően a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

5. Árak és fizetési feltételek
5.1 Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.
5.2 Ellenkező kikötés hiányában a FLUID-TECH Hidraulika Kft által tett árajánlatok a kibocsátástól számított 45 napig érvényesek. Minden esetben a visszaigazolás szerinti árat és az megfelelő általános forgalmi adót kell alkalmazni. Ellenkező kikötés hiányában a FLUID-TECH Hidraulika Kft árai nettó, ex work paritás mellett értendők. Mindenfajta szállítási költséget a Vevő visel.
5.3 A FLUID-TECH Hidraulika Kft a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt termék árát egyoldalúan felemelni, különösen abban az esetben, ha a FLUID-TECH Hidraulika Kft szállítója időközben árat emelt, illetve, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében a FLUID-TECH Hidraulika Kft oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét a FLUID-TECH Hidraulika Kft köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a FLUID-TECH Hidraulika Kft köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.
5.4 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Vevőt. A FLUID-TECH Hidraulika Kft a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték FLUID-TECH Hidraulika Kft bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.
5.5 A FLUID-TECH Hidraulika Kft jogosult a Vevő részére az értesítés (lásd.: 4.2) ellenére határidőben át nem vett termék értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
5.6 Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a FLUID-TECH Hidraulika Kft külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
5.7 Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a FLUID-TECH Hidraulika Kft a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.
5.8 A fizetési feltételek megsértése esetén FLUID-TECH Hidraulika Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.
5.9 Ellenkező kikötés hiányában a FLUID-TECH Hidraulika Kft. által kibocsátott számlák kiegyenlítésének a teljesítésig meg kell történnie. A FLUID-TECH Hidraulika Kft. jogosult a fizetéseket a vevővel szembeni korábbi, még ki nem egyenlített követelései kiegyenlítésére felhasználni, amelynek részleteiről értesíteni köteles a Vevőt. Ha kamatok és költségek is felmerültek, akkor a FLUID-TECH Hidraulika Kft jogosult a fizetést előbb a költségek, majd a kamatok, végül a főösszeg kiegyenlítésére felhasználni. A FLUID-TECH Hidraulika Kft jogosult továbbá a teljes vételár követelésére a teljesítést megelőzően.
5.10 A FLUID-TECH Hidraulika Kft, mint eladó jogosult 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, egy írásbeli fizetési felszólítást (az abban meghatározott fizetési határidőt eredménytelen leteltét) követően, követelését azonnali beszedési megbízás útján érvényesíteni. Ezen eladói jogosultságot a vevő köteles a számlavezető bankjának bejelenteni, s ennek megtörténtét az eladó felé igazolni.
A FLUID-TECH Hidraulika Kft. írásbeli fizetési felszólítását a felek a tértivevényes kézbesítéssel, vagy a Vevőnek felróható, sikertelen első kézbesítési kísérlettel (tértivevény visszaérkezése “nem kereste”, “nem vette át”, “ismeretlen helyre költözött” - megjegyzéssel) tekintik kézbesítettnek.

6. A tulajdonjog fenntartása
6.1 A szerződés tárgyát képező termék a FLUID-TECH Hidraulika Kft tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.
6.2 Amennyiben a FLUID-TECH Hidraulika Kft tulajdonát képező terméket a Vevő vagy a Vevő utasítására bármely harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a FLUID-TECH Hidraulika Kft az így létrejött dolgokon minden további rendelkezés nélkül tulajdonjogot szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.
6.3 Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a FLUID-TECH Hidraulika Kft a tulajdonát képező terméket, vagy az 6.2. pontban leírt esetben a résztulajdonát képező dolgot, minden külön végrehajtható okirat nélkül, a termék (dolog) fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a birtokvédelem. A FLUID-TECH Hidraulika Kft. a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően - a Vevő nem teljesítése esetén - jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles az FLUID-TECH Hidraulika Kft a Vevőnek kifizetni.
6.4 A FLUID-TECH Hidraulika Kft a 6.3. pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés a termék (dolog) kereskedelmi forgalomban történő értékesítésével minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

7. Felelősség
7.1 Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a FLUID-TECH Hidraulika Kft nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
7.2 A FLUID-TECH Hidraulika Kft prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a FLUID-TECH Hidraulika Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
7.3 A FLUID-TECH Hidraulika Kft külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a termékek felhasználhatósága, helyi építésügyi előírásokkal, szabványokkal való összeegyeztethetősége tekintetében forduljon szakemberhez, mivel a FLUID-TECH Hidraulika Kft prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő felhasználási módok és feldolgozási lehetőségek csak tájékoztató jellegűek, azokért a FLUID-TECH Hidraulika Kft sem mint gyártó, sem mint forgalmazó felelősséget nem vállal.
7.4 A FLUID-TECH Hidraulika Kft .nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e, illetve hogy az a helyi építésügyi szabályokkal, előírásokkal, szabványokkal összeegyeztethető e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira, illetve a helyi építésügyi szabályoknak, előírásoknak, szabványoknak megfelelő-e.
7.5. A FLUID-TECH Hidraulika Kft nem felel azokért a károkért, amelyek azért keletkeztek, mert Vevő nem tartotta be az APP Kft. árura vonatkozó alkalmazási vagy fenntartási utasításait, illetve, ha a terméket módosították, egyes részeit kicserélték, vagy ha a felhasználás nincs összhangban az eredeti specifikációval.
7.6 A FLUID-TECH Hidraulika Kft nem felelős a szállítások vagy szolgáltatások késéséért, ha annak oka olyan elháríthatatlan akadály vagy természeti esemény (vis maior), amely a teljesítést a FLUID-TECH Hidraulika Kft. vagy valamely beszállítója számára megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi. Ilyen körülmények fennállása esetén a FLUID-TECH Hidraulika Kft. jogosult az akadály megszűnéséig a szállítás vagy teljesítés elhalasztására.

8. Záró rendelkezések
8.1 A FLUID-TECH Hidraulika Kft az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyen teszi közzé:
  • mindenkori hivatalos web oldalán, ami jelenleg a www.fluidtech.hu
8.2 AFLUID-TECH Hidraulika Kft FLUID-TECH Hidraulika Kft az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyen ugyancsak közzéteszi.
8.2 A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a FLUID-TECH Hidraulika Kft. valamennyi, a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.
8.3 A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a FLUID-TECH Hidraulika Kft hozzájárulásával ruházhatóak át.
8.4 Amennyiben a FLUID-TECH Hidraulika Kft és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
8.5 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak. Vevő kifejezetten aláveti magát Magyarország mindenkor hatályos jogrendszerének, a magyar bíróságok joghatóságának. Felek jogvitájuk rendezésére a pertárgyérték függvényében kikötik a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8.6 Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.
8.7 Jelen ÁSZF2014. július 1-jén lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.
                                                                                  

Go to top